Forretningsbetingelser for ChaoticMedia

1. Betaling

ChaoticMedia fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud og betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage. Ved betaling efter forfaldstidspunktet tillægges rente 2% per måned af fakurabeløbet. Ved udlæg til mediespend fakturerer ChaoticMedia månedsvis bagud tillagt 3.8% i transaktionsgebyr og betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage.

2. Ansvar

2.1. ChaoticMedia hæfter ikke for indirekte tab, herunder driftstab og tab af data.

2.2. ChaoticMedia er ikke ansvarlig for nedetider, indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, fejl i tredjemands software, søgemaskiner eller web sites, som en ydelse er afhængig af, eller øvrige leverancer fra tredjemand. ChaoticMedia er forpligtet til at medvirke til forsøg på afhjælpning, såfremt Klienten anmoder om dette. Arbejde forbundet med forsøg på afhjælpning i ovenstående tilfælde afregnes særskilt overfor Klienten i henhold til de for Ordren gældende betingelser.

2.3. ChaoticMedia er ikke ansvarlig såfremt Klienten eller tredjemand antaget af Klienten uden varsel foretager ændringer af domænenavne, websites, links, teknisk setup m.v. som har indflydelse på de ydelser som ChaoticMedia leverer. Forudgående eller efterfølgende arbejde forbundet med eventuelle tilpasninger som følge af sådanne ændringer afregnes overfor Klienten i henhold til de for Ordren gældende vilkår.

2.4. ChaoticMedia leverer ydelser vedrørende søgemaskineoptimering, links, annoncer, bannere og sponsorater bedst muligt og i overensstemmelse med relevante søgemaskiners retningslinjer, men er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangelfuld opfyldelse som følge af ændringer i standardbetingelser, vurderingsalgoritmer, søgekriterier, visningspolitik, priser og kampagnetilbud eller andre dispositioner som ligger udenfor ChaoticMedia’s kontrol og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i en ydelse som følge heraf. ChaoticMedia er endvidere ikke ansvarlig for andre ændringer eller ophør af søgemaskiner.

2.5. ChaoticMedia er, med mindre andet er aftalt, ikke ansvarlig for at ydelser vedrørende søgemaskineoptimering, links, annoncer, bannere eller sponsorater medfører et minimum af antal visninger, placering eller frekvens ved søgninger på relevante ord.

2.6. ChaoticMedia kan ved håndtering og optimering af Klientens diverse annoncekonti ikke holdes ansvarlig for Klientens medførte annonceomkostninger, eller fordelingen heraf på diverse konti, medmindre andet specifikt er aftalt i kontrakten.

3. Forsinkelse og mangler

3.1. Såfremt Klienten godtgør at en ydelse er forsinket eller mangelfuld er ChaoticMedia forpligtet til uden ugrundet ophold at efterlevere eller foretage afhjælpning efter eget valg. Såfremt ydelsen trods rimelige forsøg på afhjælpning fortsat er mangelfuld kan Klienten, såfremt manglen er væsentlig, med et rimeligt varsel hæve Ordren.

3.2. Reklamation over forsinkelse eller mangler skal ske straks efter at Klienten er eller burde være bekendt med forholdet.

3.3. Standses eller udskydes arbejdet med en opgave af Klienten, eller forsinkes eller umuliggøres arbejdet (eller opgaven) på grund af Klientens manglende opfyldelse af kravene i en særskilt tidsplan, eller i øvrigt på grund af Klientens forhold, er ChaoticMedia uden ansvar for forsinkelser af det udførte arbejde. Evt. omkostninger for ChaoticMedia i forbindelse med sådanne forsinkelser faktureres efter regning. ChaoticMedia er endvidere berettiget til at standse yderligere leverancer.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 ChaoticMedia kan ikke gøres ansvarlig såfremt materiale, som Klienten har bidraget med eller godkendt, strider mod lov, ærbarhed, markedsføringsregler eller tredjemands rettigheder. ChaoticMedia er uden yderligere ansvar berettiget til at afvise og slette sådant materiale. ChaoticMedia er endvidere i så tilfælde berettiget til at hæve Ordren.

4.2. Klienten er forpligtet til at friholde ChaoticMedia for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet med førelse af rets- eller voldgiftssager, som ChaoticMedia måtte lide på grund af materiale, som Klienten har bidraget med eller godkendt, der strider mod lov eller ærbarhed, markedsføringsregler eller krænker tredjemands rettigheder. Parterne er forpligtet til uden ugrundet ophold at give meddelelse til den anden part, såfremt der rejses krav mod en part omfattet af dette punkt.

4.3. Klienten samtykker til at ChaoticMedia må benytte Klientens navn, figur, logo m.v. som reference på ChaoticMedias website.